KATA GRADING ORDER

 

1. Kihon ~ White to orange belt grading

2. Heian Shodan ~ Orange to red belt grading

3. Heian Nidan ~ Red to yellow belt grading

4. Heian Sandan ~ Yellow to green belt grading

5. Heian Yondan ~ Green to purple belt grading

6. Heian Godan ~ purple to purple and white belt grading

7. Tekki Shodan ~ Purple and white to brown belt one stripe grading

8. Bassai Dai ~ Brown belt one stripe to brown belt two stripes grading

 

Black belt katas:

 • Tekki Nidan

 • Tekki Sandan

 • Bassai Sho

 • Kanku Dai

 • Kanku Sho

 • Empi

 • Jion

 • Gankaku

 • Hangetsu

 • Jitte

 • Chinte

 • Sochin

 • Meikyo

 • Jiin

 • Gojushiho Dai

 • Gojushiho Sho

 • Nijushiho

 • Wankan

 • Unsu

Kihon
Heian Nidan
Heian Yondan
Tekki Shodan
Heian Shodan
Heian Sandan
Heian Godan
Bassai Dai